Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Xin vĩnh biệt vị Tướng huyền thoại

Mời nhìn lại những hình ảnh của Võ Đại tướng!

Không có nhận xét nào: