Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Bác Hồ khóc trên diễn đàn Quốc hội (TS. Nguyễn Thành Mai) - ST: Tương Lai

Chỉ hai tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lấn Nam Bộ lần thứ hai. Trong tình thế hiểm nghèo của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào cách mạng ở Nam Bộ vẫn tiếp tục phát triển. Các đồng chí thành viên Xứ Uỷ Nam Kỳ đã kịp thời triển khai chủ trương xuyên Đông, xuyên Tây (xuyên Đông: mở đường liên lạc về Phú Yên, địa đầu phía nam vùng tự do liên khu V, xuyên Tây: mở đường từ Rạch Giá đi Thái Lan, vượt sông Mékong ngược về khu IV Thanh - Nghệ - Tĩnh) để Nam Bộ không bị cắt rời khỏi phong trào chống Pháp của cả nước, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Chính phủ lâm thời và Hồ Chủ tịch. Thông qua các đường dây liên lạc này và qua sóng phát thanh, Nam Bộ vẫn tiếp nhận đầy đủ sự chỉ đạo để tổ chức cuộc Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử. Bà Ngô Thị Huệ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu nhớ lại: “ Quá trình chuẩn bị và tiến hành Tổng tuyển cử đã diễn ra trong điều kiện các thế lực đế quốc và tay sai ráo riết chống phá chính quyền cách mạng. Do trình độ giác ngộ chính trị còn hạn chế, đồng bào nhiều nơi chưa hiểu hết tầm quan trọng của Tổng tuyển cử. Chính quyền cách mạng từng địa phương đã tuyên truyền sâu rộng Tổng tuyển cử, xem đó là một cuộc vận động giáo dục, tổ chức quần chúng, thực hiện đại đoàn kết thống nhất dân tộc” .
(Xem: Hồi ký ĐBQH khoá I. Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2000, tr.81)

Ảnh đẹp!